ഫുൾ മാന്വൽ മോഡ് ആണ് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫേർക് ക്യാമെറയിൽ പൂർണ നിയന്ത്രണം നൽകുക പക്ഷെ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഫുൾ മാന്വൽ മോഡ് പ്രായോഗികം അല്ല അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൻ വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്യാമെറയിൽ ഉള്ള മോഡുകൾ ആണ് aperture priority,s hutter priority മോഡുകൾ ഇതിൽ aperture priority മോഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമെറയിൽ F പോയിന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത നൽകിയാൽ ഫ്രെയിമിൽ ഉള്ള ലൈറ്റിന് അനുസരിച് കാമറ ഷട്ടർ സ്പീഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കും ലോ ലൈറ്റിൽ aperture priority മോഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പലരും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കാമറ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷട്ടർ സ്പീഡ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുകയും ഫോട്ടോ ബ്ലർ ആയി പോകുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമുക്ക് മിനിമം വേണ്ടതിലും കുറവ് കുറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട മിനിമം ഷട്ടർ സ്പീഡ് ക്യാമെറയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു വെക്കുവാൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് മിനിമം ഷട്ടർ സ്പീഡ്. സെറ്റിങ് [ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഏതു രീതിയിൽ ഉള്ള ഫോട്ടോ ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നതിന് അനുസരിച്ചു മിനിമം ഷട്ടർ സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ] ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത വെച്ച് ഓട്ടോ ISO ഉപയോഗിക്കുക യാണെങ്കിൽ aperture priority മോഡിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത വെച്ചിട്ടുള്ള മിനിമം ഷട്ടർ സ്പീഡ് കാമറ എപ്പോഴു കീപ് ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ഫോട്ടോ നഷ്ട്ടപെട്ട പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും [ മാക്സിമം ISO എത്ര വരെ പോകാം എന്നും ഇതേ സെറ്റിങ്ങിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത വെക്കാം].

NB:- മാക്സിമം ISO ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ശരിയായ എക്സ്പൊശേരിൽ കിട്ടാൻ ഉള്ള പ്രകാശം ഫ്രയിമിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കാമറ ഷട്ടർ സ്പീഡ് മിനിമം ത്തിലും താഴെ പോകും

Sha Abdulla
'Taking an image by freezing a moment reveals how deep reality truly is.' Sha Abdulla is a man of passion on photography who checks his happiness on the clicks of camera.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.