ഭൂട്ടാനിലെ ജനങ്ങളിൽ 75 ശതമാനം പേരും ബുദ്ധമത വിശ്വാസികളാണ്. ഭൂട്ടാനിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ആത്മീയ ജീവിതം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും ബുദ്ധമയമാണ്. കാഴ്ചയുടെ ഒരോ ഫ്രെയിമിലും നേരിട്ടോ അല്ലാതെയൊ ബുദ്ധസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ആവില്ല. ആയിരത്തോളം ഏക്കറിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന തിംഫൂ Kuenselphodrang പാർക്കിലെ 169 അടി ഉയരമുള്ള ശാക്യമുനി ബുദ്ധന്റെ പ്രതിമ നമ്മുടെ കാഴ്ച അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 2006 ൽ തുടങ്ങിയ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. ഈ വിഹാരത്തിൽ നൂറായിരം ചെറിയ ബുദ്ധപ്രതിമകളുടെ ശേഖരവുമുണ്ട്. ചെമ്പിൽ തീർത്ത ബുദ്ധ പ്രതിമകളെ സ്വർണ്ണം പൂശി ഏറെ തിളക്കമുള്ളതാക്കിയിരിക്കുന്നു. തിംഫു നഗരത്തിൽ എവിടെ നിന്നാലും കണാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ധ്യാനനിമഗ്നനായ ബുദ്ധന്റെ പ്രതിമ മലമുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

M R Renukumar
M.R. Renukumar is a poet, painter and translator. With a M.Phil. in economics, his day job is with the State Audit Department in Kottayam. He has published three collections of poetry: Keninilangail (In marshy lands, 2005), Veshakkaya (The fruit of knowledge, 2007) and Pachakkuppi (Green bottle, 2011). His other works include Naalaam classile varaal (Snakehead fish in the fourth standard, 2008), Poykayil Yohannan (2009, biography of the activist, poet and socio-religious reformer of the same name), and a book of essays and reminiscences, Muzhusooryanaakaanulla shramangal (Attempts to be a full blown sun, 2013). He has translated the graphic biography of B.R. Ambedkar, Bhimayana: Experiences of Untouchability, from English into Malayalam (2014). He is editor of the volume Don’t Want Caste: Malayalam Stories by Dalit Writers (2017)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.