കാമറ വാങ്ങിയാൽ തുടക്കത്തിൽ അധിക മാളുകളും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന വളരെ ഉപകാര പ്രദമായ ക്യാമെറയിൽ ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ബാക് ബട്ടൺ ഫോക്കസിംഗ്
സാദാരണ ക്യാമറയുടെ ഷട്ടർ റീലീസിങ് ബട്ടണിൽ രണ്ടു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകുക ഹാഫ് പ്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോക്കസ് ആകുകയും ഫുൾ പ്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാൽ ബാക് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയും canon 700d യിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണു മാറ്റം വരുത്തുക എന്ന് ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം എനിക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ കൂട്ടുകാർക്കു പറഞ്ഞു തരാം
1 ആദ്യമായി ക്യാമറയുടെ മെനു എടുത്ത് അതിൽ custom function എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ ആറാമത്തെ സെക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക


2 അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് താഴെ പറയുന്നു

0Normal ഇത് ക്യാമെറയിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയി വരുന്ന ഷട്ടർ റീലിസ് ബട്ടന്റെ ഫങ്ക്ഷൻ ആണ്
1 AE lock/AF – ഇത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഷട്ടർ റീലീസ് ബട്ടൺ ഹാഫ് പ്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പോഷെർ ലോക്ക് ആകുകയും ബാക് ബട്ടണിൽ ഫോക്കസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
2 AF/AF lock,no AElock – ഇത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഷട്ടർ റീലീസ് ബട്ടൺ ഹാഫ് പ്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോക്കസും ബാക് ബട്ടണിൽ ഫോക്കസ് ലോക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ എക്സ്പോഷെർ ലോക്ക് ലഭിക്കില്ല
3 AE/AF, no AE lock – ഇത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഷട്ടർ റീലീസ് ബട്ടൺ ഹാഫ് പ്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പോഷെർ കാമറ കാണിച്ചു തരുന്നു ബാക് ബട്ടണിൽ ഫോക്കസ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ എക്സ്പോഷെർ ലോക്ക് ലഭിക്കില്ല

ബാക് ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ
1 ഫോക്കസ് ഓവർ റൈഡ് ഉള്ള ലെന്സുകളിൽ മാന്വൽ ഓട്ടോ സ്വിച് മാറ്റാതെ തന്നെ മാന്വൽ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഉപയോഗിക്കാം
2 ഫ്രെയിം റീ കമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക് ബട്ടൺ വളരെ ഉപകാരമാണ് ഷട്ടർ റീലീസ് ബട്ടൺ ഹാഫ് പ്രെസ് ചെയ്തു പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല
3 ഷട്ടർ ബട്ടണിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് ഓപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരേ ഫ്രെയിമിന്റെ ഒന്നിൽ അതികം ഷോട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാകുന്നു അത് പോലെ HDR ക്രീയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നിൽ അതികം ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോക്കസ് എറർ ഒഴിവാകുകയും ചെയ്യും
4 AI -servo മോഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തു വിട്ടാൽ one ഷോട്ട് പോലെയും പ്രെസ് ചെയ്തു പിടിച്ചാൽ AI -servo പോലെയും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പെട്ടന്ന് ഫോക്കസ് മോഡ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാകുന്നു ETC …
Sha Abdulla
'Taking an image by freezing a moment reveals how deep reality truly is.' Sha Abdulla is a man of passion on photography who checks his happiness on the clicks of camera.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.