ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫേർക് ക്യാമെറയിൽ പൂർണ നിയത്രണം നൽകുക M മോഡ് ആണ്, പക്ഷെ പെട്ടന്ന് സെറ്റിങ്ങുകൾ ചെയ്തു ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ M മോഡ് പലപ്പോഴും പ്രായോഗികം അല്ല അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായി ഫോട്ടോഗ്രാഫേർക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്യാമെറയിൽ ഉള്ള മോഡുകൾ ആണ് shutter priority/ aperture priority മോഡുകൾ.  shutter priority/ aperture priority മോഡുകളിൽ  ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഫ്രെയിം റീ കമ്പോസ് ചെയുമ്പോൾ കാമറ പുതിയ ലൈറ്റ് റീഡിങ് എടുക്കുകയും അതിനു അനുസരിച്ചു സെറ്റിങ്ങുകളിൽ തനിയെ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നമ്മുടെ സബ്ജെക്ട് ശരിയായ എക്സ്പോഷെറിൽ കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു . ഈ മോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റീ കമ്പോസ് ചെയ്തു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്‌ജെക്ടിൽ നിന്ന് ശരിയായ റീഡിങ് എടുത്തതിനു ശേഷം എക്സ്പോഷെർ ലോക്ക് ചെയ്യുക സെമി പ്രൊ മുതൽ ഉള്ള ക്യാമെറയിൽ എക്സ്പോഷെർ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമെറയിൽ ഉള്ള മറ്റു ബട്ടണിലേക്കും നമുക്കു എക്സ്പോഷെർ ലോക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്
NB : M മോഡ് ഓട്ടോ ISO ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും എക്സ്പോഷെർ ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കണം

Sha Abdulla
'Taking an image by freezing a moment reveals how deep reality truly is.' Sha Abdulla is a man of passion on photography who checks his happiness on the clicks of camera.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.